FYLKESVEI 82, HOLMEN - MAURNES

FYLKESVEI 82, HOLMEN – MAURNES

Bulldozer Maskinlag Entreprenør AS har hatt 20 ansatte som til daglig jobber med prosjektet Holmen – Maurnes, som er første delprosjekt av Utbedring Fv82 Sortland – Risøyhamn. Strekningen går fra Kvalsaukan bru og frem til idrettsbanen i Maurnes. Strekningen er totalt 4,6km.

Vegen skal forsterkes og utbedres til 6,5m bredde og det skal bygges gang og sykkelveg og veglysanlegg på hele strekningen. Det skal også graves kabelgrøfter for Vesterålskraft, samt noe VA-omlegging for Sortland kommune som en del av prosjektet. Strekningen er skoleveg og det må tas spesielt hensyn til dette under hele prosjektet. Prosjektet forventes ferdigstilt og overlevert til Statens vegvesen i august 2019.