Åpenhetsloven


Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester samt sikre allmenheten tilgang til informasjon.


Åpenhetsloven skal sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter arbeider med temaet og hvordan de håndterer negative konsekvenser ved eventuelle brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.


Se hvordan vi arbeider med Åpenhetsloven.
Åpnehetsloven gir oss 3 hovedforpliktelser:
  Gjennomføre aktsomhetsvurderinger

  Plikt til å publisere en årlig redegjørelse

  Informasjonsplikt ved forespørsel


Åpenhetsloven bygger på tre grunnleggende prinsipper:
  Forholdsmessighet

  Risikobasert tilnærming

  ÅpenhetAktsomhetsvurdering


Åpenhetsloven pålegger virksomheter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger knyttet til leverandørkjede og samarbeidspartnere i tillegg til interne forhold i egen virksomhet.


Dette gjøres gjennom en 5 stegs prosess:


  Forankre ansvarlighet i retningslinjer og styringssystemer

  Kartlegge og vurdere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som virksomheten enten har forårsaket eller bidratt til, eller som er direkte knyttet til virksomhetens forretningsvirksomhet, produkter eller tjenester gjennom leverandørkjeder eller forretningspartnere.

  Iverksette tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser basert på virksomhetens vurdering etter kartleggingen nevnt i forrige punkt

  Følge med på gjennomføringen og resultatene av iverksettelsen

  Kommunisere hvordan påvirkningen er håndtert


Aktsomhetsvurderingene utføres i tråd med OECD’s retningslinjer for flernasjonale selskaper.
Dersom det er avdekket mulige negative konsekvenser skal en informere / offentliggjøre selskapets arbeid med å håndtere disse.


Bulldozer Maskinlag – gruppen vil offentliggjøre for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger på vår hjemmeside.


Loven gir enhver rett til å få informasjon ved henvendelse. Dersom en har spørsmål til gruppens etterlevelse av Åpenhetsloven, kan en sende e-post til apenhetsloven@bulldozer.no.


Vi vil svare i løpet av 3 uker som hovedregel.